Uncategorized

Đá tảng kê cột nhà ĐK 21

Đá tảng kê cột nhà ĐK 21 - Tảng kê cột nhà gỗ làm từ đá khối.Những viên đá tảng kê cột gỗ là sản phẩm ưu tiên của đá Ninh Bình.Công ty đã mua nhiều máy móc như máy tiện, máy rút lõi … áp đụng vào chế tác.

Đá kê cột ĐK 21 - dakecot.com - chân tảng đá
Đá kê cột ĐK 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *